REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Drodzy ósmoklasiści.

15 czerwca rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Poniżej znajduje się harmonogram rekrutacji.

Do szkół wrocławski możecie się zarejestrować na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action . Macie możliwość wyboru kilku szkół. Na pierwszym miejscu należy wybrać szkołę, w której najchętniej podjęlibyście naukę na dalszym etapie. W każdej szkole wybieracie dowolną ilość klas zaczynając od najbardziej preferowanych.

W tym roku Liceum w Długołęce włączone jest w rekrutację wrocławską, więc nie będzie opcji oddzielnego złożenia dokumentów jak miało to miejsce w latach poprzednich. Jeśli ktoś z Was chciałby kontynuować naukę właśnie w naszym Liceum w Długołęce musi je wskazać podczas rekrutacji elektronicznej na podanej wyżej stronie.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat oleśnicki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu naboru firmy VULCAN https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ Postępowanie jest podobne jak opisane wcześniej.

POWODZENIA 🙂

Harmonogram rekrutacji

Data Zdarzenie
HARMONOGRAM – REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
od 15.06.2020 r.

do 10.07.2020 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 26.06.2020 r.

do 10.07.2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 15.06.2020 r.

do 22.06.2020 r.

do godz. 15.00

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
do 12.06.2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności fizycznej.
od 23.06.2020 r.

do 7.07.2020 r.

II termin**

do 30.07.2020 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych***
od 23.06.2020 r.

do 07.072020 r.

II termin**

do 30.07.2020 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej***
od 23.06.2020 r.

do 07.07.2020 r.

II termin**

do 30.072020 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*** Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)***
I termin

do 09.07.2020 r.

II termin

do 31.07.2020 r.;

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
I termin

do 09.07.2020 r.

I termin

do 31.07.2020 r.;

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
I termin

do 09.07.2020 r.

II termin

do 31.07.2020 r.;

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).
od 31.07.2020 r.

do 04.08.2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
do 04.08.2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 11.08.2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
12.08.2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 15.06.2020 r.

do 14.08.2020 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
od 13.08.2020 r.

do 18.08.2020 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem****.
19.08.2020 r.

– do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19.08.2020 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
do 20.08.2020 r. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
do 22.08. 2020 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia
wystąpienia o

sporządzenie
uzasadnienia

odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia
otrzymania uzasadniania
odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia
złożenia odwołania

do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
*Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

** Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników próby sprawności fizycznej/sprawdzianu uzdolnień kierunkowych/sprawdzianu kompetencji językowych/sprawdzianu predyspozycji językowych.
*** Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.
**** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.
Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

PROCEDURA ODDAWANIA KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW – CZERWIEC 2020

PROCEDURA ODDAWANIA KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW – CZERWIEC 2020

  1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
  2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.
  3. Uczniowie i rodzice stosują się do zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek – zgodnie z zapisami obowiązujących regulaminów i procedur: zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek (chyba, że to są okładki samoprzylepne!!!), usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie rozdarć itd.
  4. Osoby dokonujące zwrotu przynoszą w wyznaczonym wcześniej terminie zapakowane do reklamówki książki i podręczniki. Tak przygotowany pakiet należy opisać: imię, nazwisko ucznia, klasa, a kartkę włożyć do środka pakietu.
  5. Książki oddaje się w wyznaczonej i odpowiednio oznakowanej strefie, bezwzględnie przestrzegając terminu zwrotu, ustalonego przez wychowawcę.
  6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników i książek powinien być w maseczce i rękawiczkach oraz zachować dystans społeczny.
  7. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki są oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
  8. Po upływie siedmiodniowej kwarantanny nauczyciel bibliotekarz odpisuje książki i podręczniki z konta czytelnika i dokonuje oceny ich stanu technicznego. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zapłaty za zniszczone podręczniki wskazanej kwoty na konto szkoły, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Prosimy, aby BEZWZGLĘDNIE przestrzegać tych ustaleń.

Wznowienie pracy szkoły

Szanowni Państwo,

w związku z zapewnieniem opieki uczniom klas 1-3 od 25 maja br. dla najbardziej potrzebujących rodziców oraz organizacji konsultacji dla uczniów klas 8 od 25 maja br. i klas 4-7 od 1 czerwca br. dołożyliśmy wszelkich starań, aby przygotować szkołę na ponowne spotkanie z Państwa dziećmi. Co prawda w szkole będzie obowiązywał wzmożony reżim sanitarny, ale postaramy się tak zorganizować naszą pracę , żeby dzieci jak najmniej poczuły zmiany, jakie zaszły w szkole, żeby czuły się szczęśliwe i bezpieczne.

Aby móc przyjąć do szkoły dzieci tych z Państwa, którzy się na to zdecydowali, prosimy o zapoznanie się z „Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej w związku z wystąpieniem COVID-19” wraz z załącznikami oraz jak najszybsze dostarczenie dokumentów pozwalających na przyjęcie dziecka, tj. oświadczenia rodziców.
Wypełniony i podpisany skan dokumentów należy przesyłać drogą mailową (e-mail: sp-borowa@wp.pl) do piątku 22.05.2020 do godziny 15.00, aby można było właściwie zaplanować organizację pracy w tych specyficznych i trudnych warunkach.

W przypadku zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas ósmych od 25 maja 2020 r. wychowawca klasy będzie się kontaktować z Państwem w najbliższy czwartek odnośnie zapotrzebowania na takie zajęcia.

W dalszej kolejności kontakt będzie dotyczył możliwości zorganizowania zajęć konsultacyjnych dla uczniów klas 4-7 od 1 czerwca 2020 r.

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, poinformujemy Państwa, czy wszystkie zgłoszone dzieci będą mogły zostać przyjęte.

Procedury

Oświadczenie

KONKURS BIBLIOTECZNY

Co roku w maju szkoła nasza dzięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Długołęce uczestniczyła w obchodach „Tygodnia bibliotek”. Dzięki uprzejmości Pani dyrektor Ewy Bubień nasze dzieciaki miały możliwość wziąć udział w akcji „Pociąg do czytania”. Niestety mimo wcześniejszych planów w tym roku sytuacja nie pozwoliła nam na taką przygodę z książką. Dlatego świętując online zapraszamy Państwa oraz wszystkich Uczniów do udziału w konkursie „Zasmakuj w bibliotece”.
Informację wraz z regulaminem przesyłam w załączniku.

DZIAŁANIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż od poniedziałku 18 maja wznawiamy działalność naszych oddziałów przedszkolnych według wytycznych GIS i procedur bezpieczeństwa na czas epidemii COVID-19.

Bardzo proszę o zapoznanie się z Procedurą dotycząca organizacji opieki w Oddziałach Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej zapewniająca bezpieczeństwo w czasie epidemii COVID-19.

Aby pozostawić dziecko w przedszkolu należy bezwzględnie zastosować się do wszystkich zapisów. Warunkiem pozostawienia dziecka w przedszkolu jest jak najszybsze wypełnienie zamieszczonego tu oświadczenia i przesłanie skanu na adres mailowy szkoły

Procedura organizacji opieki

Oświadczenie rodzica

 

Komunikat dotyczący otwarcia oddziałów przedszkolnych w Szkole

Drodzy Rodzice.

Informujemy, że funkcjonowanie  Oddziałów Przedszkolnych w naszej szkole zostanie rozpoczęte tak, jak w pozostałych placówkach na terenie Gminy od 18 maja. Więcej szczegółów dotyczących otwarcia i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych znajdą Państwo w kolejnych komunikatach na początku tygodnia. Proszę o śledzenie wiadomości na naszej stronie oraz w dzienniku elektronicznym Librus.

 

Dyrekcja Szkoły

PRACA ZDALNA I LAPBOOKI

Uczniowie klas V i VIb podczas pracy zdalnej na języku polskim omawiali lektury szkolne. Jednym z zadań było między innymi przygotowanie lapbooków. Co to takiego? Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone niczym wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach. Ma dodatkowo tę przewagę nad klasycznym słowem pisanym, że wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do odkrywania ukrytych ciekawostek, a także do ich gromadzenia. Lapbook pozwala również na zbieranie informacji i nieskończone rozszerzanie jego zawartości. Prace są piękne i kolorowe, warte obejrzenia i podziwiania, dlatego zapraszamy do naszej galerii.

2 KWIETNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Na znak solidarności z osobami z autyzmem, ich rodzinami nasza szkoła zaświeciła na niebiesko. Choć wirtualnie i pozostając w domach. Od Z jak zrozumienie do A jak autyzm. W taki sposób staraliśmy się poszerzać naszą wiedzę na temat autyzmu – oglądając filmy i czytając informacje przesłane przez nauczycieli.
Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzinom za udział w akcji SZKOŁA W BOROWEJ NA NIEBIESKO.
Szczególnie w kwietniu nie bądźmy zieloni w temacie autyzmu!


JiM

#PolskaNaNiebiesko
#ZostanWDomu