Wyprawka pierwszoklasisty i dziecka z zerówki rok szkolny 2021/2022

Poniżej zamieszczamy listę rzeczy niezbędnych dla pierwszoklasisty i dzieci uczęszczających do „zerówek” (dzieci sześcioletnie).

Komplet książek wybranych przez nauczyciela – we wrześniu dzieci wypożyczą z biblioteki podręczniki i ćwiczenia do wszystkich
Edukacji. Pracujemy na podręcznikach wydawnictwa MAC – „Gra w kolory”. Podręczniki do religii rodzice kupują samodzielnie.

Wyprawka pierwszoklasisty

Wyprawka zerówka

Podręczniki do religii

DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2021 r. przerwa wakacyjna w naszej placówce została ustalona na okres od 02 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

Dyżur w tych dniach pełnić będzie przedszkole w Borowej (ul. Lipowa), Kiełczowie, Mirkowie i Siedlcu.

Nasze oddziały przedszkolne pełnią dyżur w okresie 01 – 31.07.2021 r.

W celu zgłoszenia dziecka na dyżur do konkretnej placówki należy wypełnić wniosek (zał. nr 1) i złożyć w terminie do 31 maja br. w wybranej placówce (dotyczy to również naszych dzieci, które chcą w lipcu skorzystać z opieki w naszej placówce). O przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego w danej placówce. Opieka w okresie przerwy wakacyjnej organizowana jest dla dzieci, których oboje rodzice pracują.

Wnioski do Szkoły Podstawowej w Borowej potwierdzone przez placówkę macierzystą należy złożyć w sekretariacie Szkoły w godzinach 8.00-15.00.
Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole w Borowej potwierdzają wniosek bezpośrednio w sekretariacie szkoły  między godz. 8.00 a 15.00 i następnie muszą osobiście złożyć do wybranej placówki.

Listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostaną opublikowane 12.06.2021 r.

Zasady przyjęć dzieci na dyżur wakacyjny określa zał. nr 2 do zarządzenia nr 93/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 31.03.2021 r. – Regulamin zapisów dzieci na dyżur wakacyjny w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2020/2021. (zał. nr 2)

Załącznik nr 1 – wniosek o przyjęcie na dyżur

Załącznik nr 2 – Zarządzenie nr 93/2021 Wójta Gminy Długołęka

Załącznik nr 3 – Upoważnienie do odbioru dziecka

Dyrekcja Szkoły

ZESPÓŁ KOLOROWYCH SKARPETEK

Tego roku 21 marca w Naszej Szkole oprócz Pierwszego Dnia Wiosny obchodziliśmy również Światowy Dzień Zespołu Downa.
Są wśród nas – niektórzy wyrastają na gwiazdy seriali, inni dorastają w cieniu domowego zacisza. Z roku na rok społeczna świadomość potrzeb i oczekiwań osób z Zespołem Downa wzrasta. Ma w tym pomóc obchodzony w Pierwszy Dzień Wiosny – Światowy Dzień Zespołu Downa. Data nie jest przypadkowa – rozpoczynająca się wiosna przywodzi na myśl budzące się życie i narodziny ludzi niezwykłych. Data wiąże się również z istotą zaburzenia, które powoduje Zespół Downa, czyli trisomią 21 chromosomu.
Każdy kto chciał wziąć udział w akcji założył kolorowe dwie różne skarpetki – z racji obostrzeń i wprowadzenia nauki zdalnej, część klas 1-3 i przedszkola obchodziły to święto w piątek 19 marca jeszcze w swoich salach, a część zdalnie w poniedziałek 22 marca.
Uczniowie i przedszkolaki mogli poznać osoby z Zespołem Downa za sprawą krótkich filmików i zdjęć. Zobaczyli jak funkcjonują, czym się interesują i przede wszystkim zauważyć, że są tacy jak my – tak jak my lubią się bawić, biegać, mieć przyjaciół, chodzić do szkoły i wiele innych.
Dziękuję za udział w akcji, a przy tym dobrą zabawę – łącząc przyjemne z pożytecznym!

Zapraszam do galerii zdjęć #ZespolKolorowychSkarpetek

Ewa Krochmal

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczone zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Oddziałów Przedszkolnych oraz do klasy I w Szkole Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej.

Bardzo proszę rodziców dzieci zakwalifikowanych do grup przedszkolnych o potwierdzenie woli (można to zrobić zdalnie przez zalogowanie się na stronie https://przedszkola-dlugoleka.nabory.pl/ ) w terminie do 9 kwietnia 2021 r.

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych.

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej

Zawieszenie działalności przedszkola

Szanowni Państwo.

W związku z ogłoszonymi nowymi obostrzeniami dotyczącymi m.in. funkcjonowania przedszkoli informuję, że od poniedziałku 29 marca do 9 kwietnia zawieszamy zajęcia w naszych oddziałach przedszkolnych. Zapewniamy opiekę dla dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowie, służbach mundurowych przy zadaniach związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid19, pracujących w jednostkach organizacyjnej pomocy społecznej, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe .

Warunkiem pozostawienia dziecka w przedszkolu jest wypełnienie zamieszczonego tu oświadczenia i dostarczenie go do szkoły (mailowo do soboty do godz. 12.00 i w wersji papierowej przyprowadzając dziecko).

Oświadczenie rodzica.

 

Autobusy w tym okresie nie będą jeździły.

REKRUTACJA 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej informuje, że rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klasy I Szkoły Podstawowej odbędzie się zgodnie z zarządzeniem nr 22/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 stycznia 2021 r. w dniach od 8 marca 2021 roku godzina 12.00 do 15 marca 2021 roku – godzina 15.00.

W tym roku rekrutacja do przedszkoli będzie odbywała się drogą elektroniczną: https://przedszkola-dlugoleka.nabory.pl/

 

Rekrutacja do klas I odbywać się będzie tradycyjnie przez złożenie w sekretariacie szkoły zgłoszenia dziecka do klasy I (rodzice dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka – rodzice dzieci spoza obwodu.:

Zgłoszenia dziecka do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka

W przyszłym roku szkolnym, wzorem lat ubiegłych, planujemy utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej z dodatkowym drugim językiem obcym. W klasie tej uczniowie będą realizowali dodatkowo zajęcia z języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W przypadku dużej liczby chętnych o przyjęciu do tej klasy decydować będzie kolejność zgłoszeń. Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy z dwoma językami prosimy o adnotacje na karcie zgłoszenia lub wniosku „j. niemiecki”. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie trwania rekrutacji.

W przyszłym roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie oddziału sportowego o profilu piłka ręczna. Byłby to oddział, do którego mogą zostać przyjęci uczniowie obecnych klas trzecich i czwartych, zakwalifikowani na podstawie wyniku próby sprawności fizycznej, posiadający pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego oraz stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
W oddziale tym, zajęcia wychowania fizycznego będą realizowana w wymiarze 10 godzin tygodniowo, z czego 4 przeznaczone są na realizację obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej, a 6 godzin przeznaczonych na szkolenie sportowe w danej dyscyplinie.
Nasza propozycja skierowana jest do dziewcząt i chłopców, którzy cechują się dobrym zdrowiem, lubią sport oraz rywalizację fair play.
1. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
• posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
• posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej (załącznik nr 2);
• uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy piłki ręcznej.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 1.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, przy czym przepis art. 131 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe stosuje się.
4. Terminy rekrutacji do oddziału sportowego:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie przez rodziców kandydata wniosku (załącznik nr 1) o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 8 marca 2021 r.
godz. 8:00
do 30 kwietnia 2021 r.
godz. 15:00
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe. od 10 maja 2021 r.
do 21 maja 2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w punkcie 2 tabeli 24 maja 2021 r.
godz. 15:00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). do 4 czerwca 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 7 czerwca 2021 r.
godz. 15:00
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli (załącznik) do 14 czerwca 2021 r.
godz. 15:00

 

Próba sprawności fizycznej:
1. bieg na 50 m – szybkość
2. skok w dal z miejsca – moc
3. zwis na ugiętych rękach – siła ramion
4. bieg zwinnościowy (4 x 10 m)
5. siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha
6. skłon tułowia – gibkość

Załączniki:

1. Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego

2. Zgoda rodziców na uczęszczanie kandydat do oddziału sportowego

Dzień przebierańca

Karnawał to czas radości i zabawy. Niestety sytuacja epidemiczna nie pozwoliła nam w tym roku zorganizować jednego balu dla wszystkich przedszkolaków. Nie chcieliśmy jednak pozbawiać naszych milusińskich radości z tego wyjątkowego dnia, Wiemy doskonale, że często dzieci z wielotygodniowym wyprzedzeniem planują za kogo w tym roku się przebiorą. Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą wielu przeżyć i radości. Dlatego postanowiliśmy w tym roku w trochę innej formule zorganizować „Dzień przebierańca”. Każda grupa w swojej sali miała zorganizowane tańce i inne zabawy, a dzieci były przebrane za bohaterów znanych utworów dziecięcych. Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Wystrój sali wprowadzał w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabaw.

Czekoladowy autobus

26 stycznia pod budynek naszej szkoły podjechał i zaparkował wyjątkowy pojazd – Czekoladowy autobus. Ten wyjątkowy pojazd zabrał naszych przedszkolaków w magiczny świat czekolady. Przedszkolaki poznały historię powstania czekolady, jakie było jej zastosowanie i jak była wykorzystywana w dawnej kuchni. Prowadzący warsztaty nie tylko opowiadali o czekoladzie ale dyskretnie doradzali najmłodszym kiedy i w jakich ilościach można pozwolić sobie na słodycze. Wszystkie te opowieści miały również charakter prozdrowotny – wyrobienie bowiem właściwych nawyków żywieniowych w dzieciństwie, zapobiega popełnieniu błędów w odżywianiu w życiu dorosłym.
Oprócz aspektu historycznego i zdrowotnego, ważny był również aspekt kulinarny. Każde dziecko miało możliwość poczuć się jak prawdziwy Master Chef – ubrane w specjalny fartuszek stawało się prawdziwym mistrzem czekolady. Dzieci samodzielnie, z różnych gatunków czekolady wykonały swoje czekoladki, które zapakowane w specjalne pudełko stawały się pięknym upominkiem. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom nadający tytuł Mistrza Czekolady. Był to dzień pełen atrakcji i niezapomnianych wrażeń, zwłaszcza dla najmłodszych.

Jasełka w przedszkolu

Święta Bożego Narodzenia mimo, że wypadają w okresie zimy, należą do najbardziej rodzinnych i ciepłych świąt, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół.

Ten magiczny czas, dało się odczuć również w naszym przedszkolu. W każdej grupie słychać było śpiew kolęd i pastorałek. W tym roku nasze przedszkolaki z grupy Misie postanowiły przedstawić historię narodzin Dzieciątka Jezus uświetnioną kolędami i tańcami i nagrać filmik, aby rodzice i dziadkowie mogli podziwiać ich talenty. Przepiękna scenografia nadała temu występowi uroczysty i nastrojowy klimat. Przedstawienia były wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały magię Bożego Narodzenia. Mali aktorzy zaprezentowali swoje talenty. To wszystko sprawiło, że naprawdę poczuliśmy atmosferę zbliżających się świąt.

„20 minut dla matematyki”

Od października do grudnia w grupie Żabki realizowany był projekt z zakresu edukacji matematycznej „20 minut dla matematyki” autorstwa pani Zuzanny Jastrzębskiej – Krajewskiej. Projekt wzorowany jest na podobieństwo akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”. Autorka wyszła z założenia, że skoro kilkanaście minut czytania w ciągu dnia daje wymierne rezultaty, to także kilkanaście minut przeznaczone na edukację matematyczna może dać wspaniałe efekty. „20 minut dla matematyki” stworzony został w oparciu o program „Dziecięca Matematyka” autorstwa Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. Metodyka programu zakłada naukę matematyki w sposób czynnościowy, czyli zgodny z rozwojem dziecka, nabywanie kompetencji matematycznych poprzez działanie.