Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej.

Szkoła Podstawowa im. Odkrywców i Podróżników w Borowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.spborowa.pl.

Data publikacji strony internetowej: 08.01.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2020.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
  • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści),
  • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
  • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

  • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Torchała, adres poczty elektronicznej: sp-borowa@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej mieszcząca się przy ulicy Parkowej 2/4 w Borowej jest częsciowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku szkoły zaprojektowano od strony południo-wschodniej. Istnieją jeszcze dwa wejścia od strony zachodniej oraz dwa dostępne w czasie przerw szkolnych dla uczniów od strony boiska. Wejście główne oraz dwa wejścia od strony zachodniej mają zbudowany podjazd dla niepełnosprawnych. Wejścia od boiska mają tylko jeden stopień.
W szkole istnieją 2 kondygnacje parter i piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe. W szkole nie ma zamontowanej windy. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego. Korytarze szkolne są szerokie bez przeszkód poziomych, swobodnie mogą się po nich poruszać osoby na wózku inwalidzkim.
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.
W szkole zapewniony jest dostęp do informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. Przy wejściu głównym znajduje się również stanowiska pracownika szkoły – woźnej, która w razie konieczności może udzielić koniecznych informacji dotyczących rozmieszczenia pomieszczeń szkolnych.
Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.