Dokumenty

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SZKOŁY ZA ROK 2018.

W związku z obowiązkiem opublikowania Sprawozdania finansowego jednostki za 2018 rok na stronach BIP -z godnie z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.), informujemy, że sprawozdanie to znajduje się na stronie BIP Gminy Długołęka w zakładce: FINANSE GMINY » Sprawozdania finansowe » JEDNOSTKI PODLEGŁE pod linkiem: http://dlugoleka.bip.net.pl/?c=734

 

 

 

Ogłoszenie o wszczęcie postępowania dotyczącego udzielenia ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pn.: Usługi restauracyjne na rzecz dzieci przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Odkrywców i Podróżników w Borowej oraz na rzecz dzieci przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wilczycach w okresie od 11.02.2019r. do 31.12.2019r.

SP-Borowa-2-2018-ogloszenie-o-zamowieniu

SP-Borowa-2-2018-siwz-www-2018

Opis grup produktów

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

* Statut