Rekrutacja

ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zgodnie z harmonogramem, w dniu 23 marca 2022r. rusza rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na terenie gminy Długołęka oraz do klasy I. Rekrutacja trwa do 30 marca 2022 r.
Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostanie uruchomiona platforma internetowa dla opiekunów prawnych/rodziców, poprzez którą będą składane wnioski. W/w platforma znajduje się pod adresem: https://przedszkola-dlugoleka.nabory.pl/. W tej chwili dostępne są na stronie terminy rekrutacji, zasady i kryteria brane pod uwagę w tegorocznym naborze, wzory dokumentów oraz oferty gminnych przedszkoli.
Możliwość logowania i składanie wniosków zostanie umożliwione w dniu 23 marca 2022 r. o godz. 12:00.
Zapraszamy do zapoznania się z platformą już na tym etapie oraz do składania wniosków w dniu 23 marca 2022r.

Rekrutacja do klas I odbywać się będzie tradycyjnie przez złożenie w sekretariacie szkoły zgłoszenia dziecka do klasy I (rodzice dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka – rodzice dzieci spoza obwodu. W przyszłym roku szkolnym, wzorem lat ubiegłych, planujemy utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej z dodatkowym drugim językiem obcym. W klasie tej uczniowie będą realizowali dodatkowo zajęcia z języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W przypadku dużej liczby chętnych o przyjęciu do tej klasy decydować będzie kolejność zgłoszeń. Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy z dwoma językami prosimy o adnotacje na karcie zgłoszenia lub wniosku „j. niemiecki”. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie trwania rekrutacji od 23 do 30 marca br. w godzinach 7:30-15:30

Ponadto przypominamy najważniejsze kryteria rekrutacji obowiązujące na terenie naszej gminy, wprowadzone uchwałą Rady Gminy Długołęka nr XV/161/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.:

1) Oboje rodziców kandydata lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko pracują na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

– Prosimy odpowiednio wcześniej zadbać o zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2) Oboje rodziców kandydata lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płacą podatek rolny na rzecz Gminy Długołęka .

– Prosimy o złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT przed terminem rekrutacji, tj. przed dniem 23 marca 2022r.

Pozostałe kryteria będą oceniane na podstawie Państwa oświadczeń złożonych w procesie rekrutacji.

O szczegółach będziemy informować w trakcie trwania rekrutacji.

Wójt Gminy Długołęka podaje do publicznej wiadomości:

1. Kryteria (ustawowe) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów,
2. Kryteria (samorządowe) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów,
3. Terminy przeprowadzania, dla roku szkolnego 2022/2023, postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Długołęka,
4. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długołęka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów,
5. Terminy przeprowadzania, dla roku szkolnego 2022/2023, postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Długołęka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej.

Harmonogram oraz obwieszczenie w załączeniu do artykułu.

Zarządzenie nr 20/2022.

Obwieszczenie Wójta Gminy Długołęka

Uchwała Rady Gminy Długołęka XV/161/19

Uchwała Rady Gminy Długołęka XXV/302/17

Druk zgłoszenia dziecka do klasy I

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I