Historia

Początki Szkoły w Borowej sięgają 1945 roku, kiedy to p. Julian Soczewiński został skierowany przez Inspektorat Szkolny w Oleśnicy do Borowej z zadaniem zorganizowania szkoły powszechnej. Na siedzibę szkoły wybrano miejscowy pałac. Po wykonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych, dnia 28 listopada 1945 roku, pierwsi uczniowie, a było ich 83, rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej w Borowej.

Pierwszym kierownikiem został p. Julian Soczewiński. Szkoła stała się głównym centrum kulturalnym i oświatowym miejscowości. Borowej, oraz przyległych wiosek. Już 13 stycznia 1946 roku zorganizowano pierwszą zabawę choinkową. 1 grudnia 1946 roku rozpoczął pracę Uniwersytet Ludowy. W rok później powstała Spółdzielnia Uczniowska i biblioteka szkolna. Utworzony został w 1948 roku oddział przedszkolny. Bardzo aktywnie działał chór szkolny – odnosząc sukcesy nie tylko na terenie gminy.

Od początku swojej działalności szkoła tętniła życiem. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców odbywały się różne uroczystości, imprezy, apele i akademie. Organizowano wycieczki turystyczno – krajoznawcze, podczas których uczniowie mieli okazję poznawać ciekawe miejsca w Polsce. W kronice szkolnej można znaleźć informacje o wyjazdach do Gdańska, Warszawy, Krakowa, Zakopanego, Wieliczki, Ojcowa, Poznania i wielu innych ciekawych miejsc.

Wiele uroczystości stało się tradycją szkoły np. pasowanie na ucznia, zabawa andrzejkowa, Dzień Dziecka, zabawy choinkowe (dzisiejsze bale karnawałowe). Do tradycji szkoły weszły także nieco późniejsze wydarzenia np. Gminny Konkurs Recytatorski, na którym nasi uczniowie często odnosili sukcesy. W latach 90-tych zaczęto organizować szkolne wigilie, obchody Dnia Ziemi, Sprzątanie Świata.

Przez wszystkie lata budynek był systematycznie modernizowany i remontowany. 1 września 1966 roku (podobnie jak w całym kraju) rozpoczęła się reforma oświaty – wprowadzono ośmioklasową Szkołę Podstawową. Druga reforma w roku 2000 przyniosła kolejne zmiany – powstała sześcioklasowa Szkoła Podstawowa i trzyletnie Gimnazjum. Szkołę Podstawową w Borowej przekształcono wówczas w Zespół Szkół.

Pamiętną datą jest dzień 1 września 2000 roku. Odbyła się wtedy uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły. Prace związane z budową szkoły przebiegały planowo i cztery lata później – podczas Dolnośląskiej Inauguracji Roku Szkolnego otwarto nowy budynek szkoły. Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli pracę w nowych salach lekcyjnych, w doskonałych warunkach.

5 września 2005 roku Szkoła Podstawowa stała się samodzielną placówką oświatową, przyjmując nazwę Szkoły Podstawowej w Borowej.

Wieloletnie tradycje naszej szkoły i jej osiągnięcia upoważniły nas do ubiegania się o nadanie imienia i prawa posiadania sztandaru. Przez 67 lat szkoła była bezimienna, aż wreszcie 18 maja 2012 roku zyskała patrona, a raczej patronów. Są nimi Odkrywcy i Podróżnicy. Wybrane imię daje wiele możliwości pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami naszej szkoły. Wszak polskie przysłowie mówi: „podróże kształcą”. To dzięki Odkrywcom i Podróżnikom poznajemy inne kultury i obyczaje, dostarczają nam oni wiedzy, mądrości i wzruszeń. Wskazują sposoby doskonalenia charakterów. Pokazują najistotniejsze ludzkie wartości, cele, do których warto dążyć. Ich dzieje są zachętą do przezwyciężania słabości, rozwijania zainteresowań i zdolności oraz wszechstronnego pogłębiania wiedzy. Sylwetki podróżników i odkrywców wywierają pozytywny wpływ na rozwijanie zainteresowań i służą jako przykład niezłomności, pragnienia poznania, tolerancji, wytrwałości.

Dziś do Szkoły Podstawowej uczęszcza 275 uczniów. Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach, gdzie odnoszą znaczące sukcesy. Mamy laureatów konkursów recytatorskich, zawodów sportowych oraz konkursów przedmiotowych. Przy stałej współpracy z Radą Rodziców, na stałe wpisały się do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych różnego rodzaju festyny, kiermasze świąteczne i akcje, dzięki którym pozyskane zostały środki na zakup wielu pomocy dydaktycznych.

Zobacz nasz Hymn.