PROCEDURA ODDAWANIA KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW – CZERWIEC 2020

PROCEDURA ODDAWANIA KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW – CZERWIEC 2020

  1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
  2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.
  3. Uczniowie i rodzice stosują się do zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek – zgodnie z zapisami obowiązujących regulaminów i procedur: zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek (chyba, że to są okładki samoprzylepne!!!), usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie rozdarć itd.
  4. Osoby dokonujące zwrotu przynoszą w wyznaczonym wcześniej terminie zapakowane do reklamówki książki i podręczniki. Tak przygotowany pakiet należy opisać: imię, nazwisko ucznia, klasa, a kartkę włożyć do środka pakietu.
  5. Książki oddaje się w wyznaczonej i odpowiednio oznakowanej strefie, bezwzględnie przestrzegając terminu zwrotu, ustalonego przez wychowawcę.
  6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników i książek powinien być w maseczce i rękawiczkach oraz zachować dystans społeczny.
  7. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki są oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
  8. Po upływie siedmiodniowej kwarantanny nauczyciel bibliotekarz odpisuje książki i podręczniki z konta czytelnika i dokonuje oceny ich stanu technicznego. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zapłaty za zniszczone podręczniki wskazanej kwoty na konto szkoły, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Prosimy, aby BEZWZGLĘDNIE przestrzegać tych ustaleń.