REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Drodzy ósmoklasiści.

15 czerwca rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Poniżej znajduje się harmonogram rekrutacji.

Do szkół wrocławski możecie się zarejestrować na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action . Macie możliwość wyboru kilku szkół. Na pierwszym miejscu należy wybrać szkołę, w której najchętniej podjęlibyście naukę na dalszym etapie. W każdej szkole wybieracie dowolną ilość klas zaczynając od najbardziej preferowanych.

W tym roku Liceum w Długołęce włączone jest w rekrutację wrocławską, więc nie będzie opcji oddzielnego złożenia dokumentów jak miało to miejsce w latach poprzednich. Jeśli ktoś z Was chciałby kontynuować naukę właśnie w naszym Liceum w Długołęce musi je wskazać podczas rekrutacji elektronicznej na podanej wyżej stronie.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat oleśnicki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu naboru firmy VULCAN https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ Postępowanie jest podobne jak opisane wcześniej.

POWODZENIA 🙂

Harmonogram rekrutacji

Data Zdarzenie
HARMONOGRAM – REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
od 15.06.2020 r.

do 10.07.2020 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 26.06.2020 r.

do 10.07.2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 15.06.2020 r.

do 22.06.2020 r.

do godz. 15.00

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
do 12.06.2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności fizycznej.
od 23.06.2020 r.

do 7.07.2020 r.

II termin**

do 30.07.2020 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych***
od 23.06.2020 r.

do 07.072020 r.

II termin**

do 30.07.2020 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej***
od 23.06.2020 r.

do 07.07.2020 r.

II termin**

do 30.072020 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*** Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)***
I termin

do 09.07.2020 r.

II termin

do 31.07.2020 r.;

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
I termin

do 09.07.2020 r.

I termin

do 31.07.2020 r.;

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
I termin

do 09.07.2020 r.

II termin

do 31.07.2020 r.;

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).
od 31.07.2020 r.

do 04.08.2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
do 04.08.2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 11.08.2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
12.08.2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 15.06.2020 r.

do 14.08.2020 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
od 13.08.2020 r.

do 18.08.2020 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem****.
19.08.2020 r.

– do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19.08.2020 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
do 20.08.2020 r. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
do 22.08. 2020 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia
wystąpienia o

sporządzenie
uzasadnienia

odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia
otrzymania uzasadniania
odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia
złożenia odwołania

do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
*Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

** Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników próby sprawności fizycznej/sprawdzianu uzdolnień kierunkowych/sprawdzianu kompetencji językowych/sprawdzianu predyspozycji językowych.
*** Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.
**** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.
Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.