Rekrutacja 2024/2025

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 23 stycznia 2024 r., w dniu 27 marca 2024 r. rusza rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na terenie gminy Długołęka oraz do klasy I. Rekrutacja trwa do 3 kwietnia 2024 r.

Oddziały przedszkolne

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:
https://gminadlugoleka.formico.pl/formico-public/. W tej chwili dostępne są na stronie terminy rekrutacji, zasady i kryteria brane pod uwagę w tegorocznym naborze, wzory dokumentów oraz oferty gminnych przedszkoli. Możliwość logowania i składanie wniosków zostanie umożliwiona w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 12:00. Zapraszamy do zapoznania się z platformą już na tym etapie oraz do składania wniosków we wskazanym terminie.

Lp. Rodzaj Czynności Termin w postepowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 27 marca 2024 r. godz.12:00
Do 03 kwietnia 2024 r. godz.15:30
Od 4 czerwca 2023 r. godz.12:00
Do 7 czerwca 2023 r. godz.15:30
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 30 kwietnia 2024 r. godz.15:30 13 czerwca 2024 r. godz. 15.30
3. Potwierdzenie przez rodziców kandydata wyboru danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci elektronicznej na platformie lub pisemnej deklaracji w przedszkolu, oddziale przedszkolnym. Od 01 maja 2024 r.
Do 08 maja 2024 r.
Od 14 czerwca 2024 r.
Do 18 czerwca 2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 10 maja 2024 r. godz.15:30 21 czerwca 2024 r. godz.15:30

Rejestracja wniosku rekrutacyjnego

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji elektronicznej powinni zarejestrować wniosek w systemie:

  • wpisując dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych,
  • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
  • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru,
  • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
  • zarejestrowany w systemie wniosek wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, można: podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu i wysłać do placówki I-go wyboru (wybór tej opcji nie wymaga osobistej wizyty w placówce)
  • lub, jeśli nie posiadają Państwo profilu zaufanego lub e-dowodu wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w placówce I-go wyboru, wraz z wymaganymi dokumentami.

UWAGA!

W przypadku zakwalifikowania się dziecka do danej placówki, niezbędne jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonym terminie (01.05.2024 r. - 08.05.2024 r.) potwierdzenie woli zapisu dziecka (można to zrobić w przedszkolu/szkole lub elektronicznie). Brak potwierdzenia oznacza usunięcie dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych i tym samym rezygnację z miejsca.

Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672,1718 i 2005), a następnie kryteria ustalone przez Radę Gminy Długołęka (Uchwała Rady Gmin Długołęka nr XV/161/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.)

UWAGA!

Dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, nie biorą udziału w rekrutacji!!!
Najpóźniej do dnia 20.03.2024 r. rodzice składają jedynie deklarację kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego.
Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

  • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do sytemu informatycznego,
  • data i godzina wydrukowania wniosku,
  • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
  • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

Klasy I

Rekrutacja do klas I odbywać się będzie tradycyjnie przez złożenie w sekretariacie szkoły zgłoszenia dziecka do klasy I (rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka – rodzice dzieci spoza obwodu.
W przyszłym roku szkolnym, wzorem lat ubiegłych, planujemy utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej z dodatkowym drugim językiem obcym.
W klasie tej uczniowie będą realizowali dodatkowo zajęcia z języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy z dwoma językami prosimy o adnotacje na karcie zgłoszenia lub wniosku „j. niemiecki”. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie trwania rekrutacji od 27 marca do 3 kwietnia br. w godzinach 7:30-15:30