Rekrutacja

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2024 Wójta Gminy Długołęka z dnia 23 stycznia 2024 r., w dniu 27 marca 2024 r. rusza rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na terenie gminy Długołęka oraz do klasy I. Rekrutacja trwa do 3 kwietnia 2024 r.

Oddziały przedszkolne

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:
https://gminadlugoleka.formico.pl/formico-public/ . W tej chwili dostępne są na stronie terminy rekrutacji, zasady i kryteria brane pod uwagę w tegorocznym naborze, wzory dokumentów oraz oferty gminnych przedszkoli. Możliwość logowania i składanie wniosków zostanie umożliwiona w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 12:00. Zapraszamy do zapoznania się z platformą już na tym etapie oraz do składania wniosków we wskazanym terminie.

Lp. Rodzaj Czynności Termin w postepowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 27 marca 2027 r. godz.12:00
Do 3 kwietnia 2024 r. godz.15:30
Od 4 czerwca 2024 r. godz.12:00
Do 7 czerwca 2024 r. godz.15:30
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 30 kwietnia 2024 r. godz.15:30 13 czerwca 2024 r. godz. 15.30
3. Potwierdzenie przez rodziców kandydata wyboru danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w postaci elektronicznej na platformie lub pisemnej deklaracji w przedszkolu, oddziale przedszkolnym. Od 1 maja 2024 r.
Do 8 maja 2024 r.
Od 14 czerwca 2024 r.
Do 18 czerwca 2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 10 maja 2024 r. godz.15:30 21 czerwca 2024 r. godz.15:30

Rejestracja wniosku rekrutacyjnego

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji elektronicznej powinni zarejestrować wniosek w systemie:

  • wpisując dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych,
  • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki,
  • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru,
  • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
  • zarejestrowany w systemie wniosek wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, można: podpisać elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu i wysłać do placówki I-go wyboru (wybór tej opcji nie wymaga osobistej wizyty w placówce)
  • lub, jeśli nie posiadają Państwo profilu zaufanego lub e-dowodu wydrukować, podpisać i złożyć osobiście w placówce I-go wyboru, wraz z wymaganymi dokumentami.

UWAGA!

W przypadku zakwalifikowania się dziecka do danej placówki, niezbędne jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w wyznaczonym terminie (01.05.2024 r. - 08.05.2024 r.) potwierdzenie woli zapisu dziecka (można to zrobić w przedszkolu/szkole lub elektronicznie). Brak potwierdzenia oznacza usunięcie dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych i tym samym rezygnację z miejsca.

Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 900.1672, 1718 i 2005), a następnie kryteria ustalone przez Radę Gminy Długołęka (Uchwała Rady Gmin Długołęka nr XV/161/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.)

UWAGA!

Dzieci realizujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, nie biorą udziału w rekrutacji!!!
Najpóźniej do dnia 20.03.2024 r. rodzice składają jedynie deklarację kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego.
Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

  • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do sytemu informatycznego,
  • data i godzina wydrukowania wniosku,
  • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
  • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

Klasy I

Rekrutacja do klas I odbywać się będzie tradycyjnie przez złożenie w sekretariacie szkoły zgłoszenia dziecka do klasy I (rodzice dzieci zameldowani w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka – rodzice dzieci spoza obwodu.
W przyszłym roku szkolnym, wzorem lat ubiegłych, planujemy utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej z dodatkowym drugim językiem obcym.
W klasie tej uczniowie będą realizowali dodatkowo zajęcia z języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do klasy z dwoma językami prosimy o adnotacje na karcie zgłoszenia lub wniosku „j. niemiecki”. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie trwania rekrutacji od 27 marca do 3 kwietnia br. w godzinach 7:30-15:30