Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Odkrywców i Podróżników w Borowej dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://spborowa.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej spborowa.pl.

Data publikacji strony internetowej:  . Data ostatniej dużej aktualizacji: 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa spborowa.pl jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • brak audiodeskrypcji tekstu,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów oraz pdf z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania a przekazane do publikacji przez organy zewnętrzne.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Torchała, adres poczty elektronicznej sp-borowa@wp.pl lub telefonicznie +48 713148183. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście główne do budynku szkoły zaprojektowano od strony południowo-wschodniej. Istnieją jeszcze dwa wejścia od strony zachodniej oraz dwa w czasie przerw szkolnych dla uczniów od strony boiska. Wejście główne ma zbudowany podjazd i jest przystosowane dla  osób o szczególnych potrzebach. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.
 2. W budynku znajdują się dwa poziomy: 0 (parter) i 1. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze i na I piętrze.  Na pierwsze piętro można wjechać windą. W budynku znajdują się dwie windy: w części A oraz w części B. 
 3. Sekretariat znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w części B budynku, na wprost klatki schodowej.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku pomieszczenia oznaczone są w alfabecie Braill'a lub drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W szkole można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) lub pętli indukcyjnej po uprzednim zgłoszeniu . Zapotrzebowanie na tłumacza migowego lub na pętle indukcyjną należy zgłaszać Liderowi dostępności (e-mail: lider.borowa.dostepnaszkola@gmail.com , tel.: 71 314 81 83) z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.