Wsparcie uczniów SP Mirków i SP Borowa po COVID-19

Projekt pt. "Program wsparcia szkół podstawowych w czasie pandemii COVID-19 w gminie Długołęka (SP Mirków, SP Borowa)"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu: 360 351,68 zł

Dofinansowanie: 300 554,93 zł

Opis projektu:

Konieczność realizacji przedmiotowego projektu wynika z długotrwałej pandemii- COVID-19, która wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki, w tym: pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych.
Cel główny: wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, wśród 415 uczniów i uczennic (194 K i 221 M) uczęszczających do szkół: SP w Borowej i SP w Mirkowie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej niniejszych szkół od lutego 2022 do stycznia 2023 r.
Cele szczegółowe:

  • Realizacja zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów i umiejętności potrzebne później na rynku pracy,
  • Wsparcie psychologiczne dzieci ze specjalnymi potrzebami,
  • Realizacja zajęć wyrównawczych.

Grupa docelowa: 415 uczniów (194 K i 221 M) ze szkół na obszarach wiejskich w gminie Długołęka.
Działania: zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Oczekiwane rezultaty: zwiększenie jakości edukacji w szkołach z terenu gminy poprzez zwiększenie kompetencji kluczowych u min. 332 uczniów177 ch).
Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia wynika z diagnoz, które zostały przeprowadzone przez poszczególne szkoły objęte realizacją niniejszego projektu, w celu opracowania szczegółowego programu wychowawczo-profilaktycznego, a także modelu pomocy uczniom w dobie pandemii. Diagnozy stanowią osobny dokument dla każdej ze szkół i zostały zatwierdzone tj. podpisane przez organ prowadzący przed złożeniem wniosku o dofinasowanie. W diagnozach przeprowadzonych w szkołach uwzględniono problemy pedagogiczne, psychologiczne, dydaktyczne stwierdzone u uczniów spowodowane epidemią choroby COVID-19 i między innymi długotrwałą nauką zdalną.

Rekrutacja do projektu i harmonogramy realizacji zajęć

Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie dziecko, którego rodzic/ opiekun złożył poprawnie wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa osobiście w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy i jest uczniem szkoły biorącej udział w projekcie.